ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ 

ปรัชญา

ความสำเร็จของงาน เกิดจากการวางแผนที่ดี

วิสัยทัศน์

ภายในปี 2561 กองนโยบายและแผนจะเป็นหน่วยงานชั้นนำในด้านการวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัย

พันธกิจ

สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ รวมทั้งจัดทำข้อมูลสารสนเทศอย่างถูกต้องเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหาร ตลอดจนประสานหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้ดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย