ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม

PL.101 แบบสรุปคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
PL.102 แบบสรุปคำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
PL.103 แบบสรุปคำขอตั้งค่าครุภัณฑ์
PL.104 แบบสรุปคำขอตั้งสิ่งก่อสร้าง
PL.201 แบบฟอร์มการขออนุมัติโครงการ (สำหรับจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี)
PL.202 แบบฟอร์มรายละเอียดการขอตั้งค่าครุภัณฑ์
PL.203 แบบฟอร์มรายละเอียดการขอตั้งสิ่งก่อสร้าง
PL.07 ขออนุมัติโอนหมวดรายจ่ายงบประมาณ
PL.08 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ
PL.09 แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ
แบบฟอร์มการขออนุมัติโครงการทั่วไป
แบบขออนุมัติโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (2567)
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (2566)
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (2565)
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (2564)
แบบฟอร์มรายการขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่าย 
แบบขออนุมัติโครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบล

View Page