เอกสาร ITA

ปีงบประมาณ 2566

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

011 – แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

012 – แบบแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

013 – รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

034 – แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

035 – รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

036 – แผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

037 – รายงานการกำกับติดตามแผน ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

038 – รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565