ทรัพยากรพื้นฐานด้านบุคคล

ปัจจุบันกองนโยบายละแผน มีบุคลากรดำเนินงานทั้งหมด 10 คน เป็น ข้าราชการพลเรือนในสังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 9 คน รายละเอียด ดังตาราง

ตารางที่ 1 บุคลากรปฏิบัติงานกองนโยบายและแผน จำแนกตามเพศและวุฒิการศึกษา

วุฒิการศึกษาชายหญิงรวม
ปริญญาตรี167
ปริญญาโท134
รวม2911

ตารางที่ 2 ข้าราชการพลเรือนปฏิบัติงานกองนโยบายและแผน

ตำแหน่งชายหญิงรวม
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน11
รวม11

ตารางที่ 3 พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน สังกัดกองนโยบายและแผน

ตำแหน่งชายหญิงรวม
พนักงานมหาวิทยาลัย2810
รวม2810

รายนามคณะกรรมการดำเนินงานกองนโยบายและแผน

1. นางประไพ ปรีชา
2. นางสาววิลาวัลย์ หน่อคำศักดิ์
3. นางศุกร์พิรา ทาอินต๊ะ
4. นางสาวบุญรักษ์ กฤษวงษ์
5. นางสาวณัฐชา นวลคำมา
6. นายอาษา ใจแก้ว
7. นางสาวเสฎฐพร เสทธะยะ
8. นายนิวัตน์ ปากดี
9. นางสาวพุทธิดา ชนะญาติ
10. นางสาวปอลิน นัยนา
11. นางสาวชุติกาญจน์ พรมนิกุล

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิชาการสถิติชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป