คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.ง.ส.)

รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ผศ.ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางอรวรรณ ชยางกูร
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายณรงค์ ตนานุวัฒน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางกมลวรรณ เปรมเกษม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.พงษ์พันธุ์ ลีฬหเกรียงไกร
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจำ

อ.ภาณุวัฒน์  สุวรรณกูล
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจำ

รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล
รองอธิการบดี

ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี
รองอธิการบดี

ดร.ชาญ ยอดเละ
คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งเอเชีย

ผศ.ดร.หทัยทิพย์ สินธุยา
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ดร.อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ดร.ถนัด บุญชัย
รองอธิการบดี

นางประไพ ปรีชา
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

นางสุนี พนันตา
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาววิลาวัลย์ หน่อคำศักดิ์

นางสาวบุญรักษ์ กฤษวงษ์

นางสาวณัฐชา นวลคำมา