อำนาจและหน้าที่ของ ก.ง.ส.

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2559

ข้อ 11 ก.ง.ส. มีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 1. พิจารณาเสนอแนวทางการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
 2. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมอื่น และค่าบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
 3. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการออกข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
 4. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
 5. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องและสนับสนุนกับการได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินประจำปี
 6. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการขออนุมัติใช้เงินคงคลังของมหาวิทยาลัย
 7. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
 8. พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของมหาวิทยาลัย
 9. พิจารณาเสนอการออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของมหาวิทยาลัย หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
 10. พิจารณาเสนอแนวทางการดําเนินการบริหารงบประมาณ การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องแก่มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถนําไปปฏิบัติได้ และรายงานผลให้สภามหาวิทยาลัยทราบเป็นระยะ
 11. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของ ก.ง.ส.
 12. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และทรัพย์สินต่ออธิการบดี
 13. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในข้อบังคับนี้ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด