การบริหารความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยง
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงรอบ 12 เดือน
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงรอบ 6 เดือน
(ร่าง) คู่มือแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยง
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงรอบ 12 เดือน
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงรอบ 9 เดือน
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงรอบ 6 เดือน

แผนบริหารความเสี่ยง
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
แผนบริหารความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยง
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยง
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่