ทำเนียบบุคลากร

นางประไพ ปรีชา
ดูแลควบคุมงานทั้งหมดของกองนโยบายและแผน
เบอร์โทรศัพท์ : 053-885371

นางศุกร์พิรา ทาอินต๊ะ
นักวิชาการสถิติชำนาญการ
หัวหน้างานบริหารทั่วไปและสารสนเทศ
เบอร์โทรศัพท์ : 053-885374

นางสาวปอลิน นัยนา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ : 053-885374

นางสาวชุติกาญจน์ พรมนิกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 053-885370

นางสาววิลาวัลย์ หน่อคำศักดิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 053-885374

นางสาวเสฎฐพร เสทธะยะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทรศัพท์ : 053-885374

นางสาวพุทธิดา ชนะญาติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทรศัพท์ : 053-885370

นางสาวบุญรักษ์ กฤษวงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานแผนและงบประมาณ
เบอร์โทรศัพท์ : 053-885375

นายอาษา ใจแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทรศัพท์ : 053-885375

นางสาวณัฐชา นวลคำมา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทรศัพท์ : 053-885370

นายนิวัตน์ ปากดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทรศัพท์ : 053-885375