วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีแผนในการบริหารและพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ส่งเสริมสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยนำแผนมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติ
  • เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
  • เพื่อให้มีข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน ในการสนับสนุนการดำเนินงาน และการตัดสินใจของผู้บริหาร
  • ผู้บริหาร และหน่วยงานมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของการดําเนินงาน