ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์
1. สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ1. หน่วยงานในมหาวิทยาลัยสามารถจัดทำแผนพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการของหน่วยงาน2. หน่วยงานดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ  
3. มหาวิทยาลัยมีข้อมูลประกอบการจัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการงบประมณอย่างมีประสิทธิภาพ4. มหาวิทยาลัยมีการบริหารงบประมาณแบบมีส่วนร่วม ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้
4. ส่งเสริมให้มีการวิจัยและนำผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย5. มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัย เพื่อแก้ไขปัญหา อุปสรรค และนำมาพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน
5. การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการหน่วยงาน6. มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
6. นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ7. หน่วยงานบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ที่ 1 หน่วยงานในมหาวิทยาลัยสามารถจัดทำแผนพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์หลัก 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานในมหาวิทยาลัยจัดทำแผนพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์รอง 
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดยเน้นการมีส่วนร่วมของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
2. มีการประชาสัมพันธ์แผนพัฒนามหาวิทยาลัยให้กับหน่วยงานภายใน และภายนอกได้รับทราบข้อมูล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการของหน่วยงาน

เป้าประสงค์ที่ 1 หน่วยงานดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 2 มหาวิทยาลัยมีข้อมูลประกอบการจัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์หลัก
ติดตามประเมินผลการดำเนินงานเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข ในการดำเนินงานในโอกาสต่อไป 
กลยุทธ์รอง 
1. จัดทำแผนการติดตามการดำเนินโครงการของหน่วยงาน
2. ส่งเสริมให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนการติดตาม
3. ให้มีการบริหารงบประมาณตรงตามแผนการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
4. นำผลการวิเคราะห์ ผลการดำเนินโครงการของหน่วยงานมาประกอบในการจัดสรรงบประมาณในปีต่อไป

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ที่ 1 มหาวิทยาลัยมีการบริหารงบประมาณแบบมีส่วนร่วม ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้

กลยุทธ์หลัก
ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานมีการบริหารงบประมาณแบบมีส่วนร่วม ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
กลยุทธ์รอง 
1. จัดทำแนวปฏิบัติในการบริหารงบประมาณ
2. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณให้กับหน่วยงาน 
3. เน้นให้หน่วยงานมีส่วนร่วมในการจัดสรรงบประมาณ
4. นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงบประมาณ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมให้มีการวิจัยและนำผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

เป้าประสงค์ที่ 1 มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัย เพื่อแก้ไขปัญหา อุปสรรค และนำมาพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์หลัก
ดำเนินการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา อุปสรรค และนำมาพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์รอง
1. ทำการวิจัยสถาบันตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
2. รับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต และท้องถิ่น เพื่อนำมาพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และท้องถิ่น
3. รายงานผลการวิจัยต่อมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการหน่วยงาน

เป้าประสงค์ที่ 1 มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์หลัก
จัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการบริหารจัดการ
กลยุทธ์รอง
1. จัดหา/พัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงาน
2. อบรมให้ความรู้กับบุคลากรของหน่วยงานในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
3. สำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ

เป้าประสงค์ที่ 1 หน่วยงานบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ 
1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
2. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3. จัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานแต่ละงาน
4. ประชาสัมพันธ์การบริหารงานของหน่วยงาน
5. มีการติดตามความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
6. จัดสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน เพื่อสร้างบรรยากาศในการทำงานอย่างมีความสุข 
7. มีการประเมินการดำเนินงานของบุคลากรในหน่วยงาน