ระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี


การติดตั้งโปรแกรม

1. การติดตั้งโปรแกรม ซื้อ-จ้าง และเบิกจ่ายงบประมาณ บนระบบปฏิบัติการ 32 bit

1.1 .NET Framework 2.0 (กรณี Windows 10 ให้เปิดใช้งาน .NET3.0 หรือ 3.5)

1.2 J# 2.0

1.3 ติดตั้งโปรแกรม และ Run แล้วกดปุ่ม Update

2. การติดตั้งโปรแกรม ซื้อ-จ้าง และเบิกจ่ายงบประมาณ บนระบบปฏิบัติการ 64 bit

1.1 .NET Framework 2.0 (กรณี Windows 10 ให้เปิดใช้งาน .NET3.0 หรือ 3.5)

1.2 J# 2.0

1.3 ติดตั้งโปรแกรม และ Run แล้วกดปุ่ม Update (กรณี Windows 10 ให้เข้าไปที่ C:/GFMIS หาตัวอัปเดทโปรแกรม UGFMIS01 แล้วกดปุ่ม Update)Downloads คู่มือการใช้งาน

 1. คู่มือการติดตั้งโปรแกรม TeamViewer.pdf
 2. User_ใช้ในการอบรม.xls
 3. คู่มือขออนุญาตซื้อ-จ้าง.pdf
 4. การบันทึกประวัติผู้ขาย.pdf
 5. การใช้งานระบบงบประมาณ (สำหรับกองนโยบายและแผน และ ฝ่ายการเงิน).pdf
 6. คู่มือเบิก-จ่าย สำหรับฝ่ายการเงิน.pdf
 7. คู่มือการลงบัญชี.pdf
 8. คู่มือการบันทึกโครงการประจำปี 2561.pdf
 9. คู่มือการใช้ระบบ สินทรัพย์(วัสดุ) สำหรับหน่วยงาน.pdf
 10. รายการซื้อวัสดุประจำปี-2560.xls
 11. รายการนำเข้าExcel60.xlsx