ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการดำเนินโครงการ คพท. 2566

ด้วยมหาวิทยาลัยมอบหมายให้กองนโยบายและแผน รับผิดชอบในการติดตาม และรายงานผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น บัดนี้ครบกำหนดการขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 (31 มีนาคม พ.ศ. 2567) แล้วนั้น

กองนโยบายและแผนจึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบโครงการ ดำเนินการจัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการและรายงานผลการดำเนินโครงการย่อยตามแบบ google form ที่แนบมานี้ พร้อมแนบไฟล์รายงานผลการดำเนินโครงการ ตามแบบฟอร์ม PL.09-คพท.66 และแบบฟอร์มรายงานผลผลิต ใน google form พร้อมจัดส่งเอกสารถึงกองนโยบายและแผน ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

—– ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง —–
บันทึกข้อความ ที่ อว 0612.01.03.02/ว94 เรื่อง ขออนุเคราะห์รายงานผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
► https://drive.google.com/drive/folders/1xfyfuWRf8PMuo-CFka4jhOt_oDXxw7kC