ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการดำเนินโครงการ คพท. 2565 – 2566

ด้วยมหาวิทยาลัยมอบหมายให้กองนโยบายและแผน รับผิดชอบในการรายงานผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์หน่วยงานรายงานผลการดำเนินโครงการ ดังนี้

  1. โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลการดำเนินโครงการตามแบบ google form ที่แนบมาพร้อมนี้ พร้อมแนบไฟล์รายงานผลการดำเนินโครงการ ตามแบบฟอร์ม PL.09-คพท.65 ใน google form และจัดส่งเอกสารถึงกองนโยบายและแผน ภายในวันที่ 15 มกราคม 2567
  2. โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ให้รายงานผลการดำเนินโครงการตามแบบ google form ที่แนบมาพร้อมนี้ พร้อมแนบไฟล์รายงานผลการดำเนินโครงการ ตามแบบฟอร์ม PL.09-คพท.66 และแบบฟอร์มรายงานผลผลิต ใน google form พร้อมจัดส่งเอกสารถึงกองนโยบายและแผน ภายในวันที่ 15 มกราคม 2567

—– ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง —–
บันทึกข้อความ ที่ อว 0612.01.03.02/ว364 เรื่อง ขออนุเคราะห์รายงานผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
► https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1zRh1zZcEtGSzeUv2wC2l6Wn32CGDwTQ4