ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการดำเนินโครงการ คพท. 2566

ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบโครงการ ดำเนินการจัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการและรายงานผลการดำเนินโครงการย่อยตามแบบ google form ที่แนบมานี้ พร้อมแนบไฟล์รายงานผล จัดส่งเอกสารถึงกองนโยบายและแผน ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568

การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 —– ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง —–► ปฏิทินงบประมาณ พ.ศ. 2568   ► รายชื่อผู้ประสานงานในการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน ► บันทึกข้อความ ที่ อว 0612.01.03.03/ว81 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวปฏิบิติการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบิติการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2567

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายโครงการ คพท. 2567

ตามที่มหาวิทยาลัยได้พิจารณาโครงการและงบประมาณภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2567

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการดำเนินโครงการ คพท. 2565 – 2566

ด้วยมหาวิทยาลัยมอบหมายให้กองนโยบายและแผน รับผิดชอบในการรายงานผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์หน่วยงานรายงานผลการดำเนินโครงการ ดังนี้

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาฉบับภาษาอังกฤษ

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้จัดทำ คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาฉบับภาษาอังกฤษ ในรูปแบบเอกสารอิเลคทรอนิกส์ (PDF file และ e-Book) เพื่อทราบและใช้ประโยชน์ต่อไป

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้นทุนผลผลิตสำหรับสถาบันอุดมศึกษา (ต้นทุนต่อหน่วย) 2565

ต้นทุนผลผลิตสำหรับสถาบันอุดมศึกษา (ต้นทุนต่อหน่วย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

คำของบประมาณแผนความต้องการงบลงทุน 2568

กองนโยบายและแผน ขอแจ้งให้หน่วยงานจัดทำแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
รายการครุภัณฑ์ และรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

Read More