เอกสารยุทธศาสตร์

นโยบายระดับชาติ

นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2566-2570 (หนังสือเล่มเล็ก)

นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2566-2570

ผลการดำเนินงาน สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 2565

แผนบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง พ.ศ. 2566-2570

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (2566 – 2570) ประกาศใช้วันที่ 1 ต.ค. 2565

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (2566 – 2570) มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (2560 – 2579) ฉบับปรับปรุง 11 ตุลาคม 2561

สรุปสาระสำคัญ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (2561 – 2580)

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (2561 – 2580)

สรุปสาระสำคัญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)

ยุทธศาสตร์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (2560 – 2579)

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาพื้นทีระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ข้อมูลพื้นฐานกองนโยบายและแผน

แผนกลยุทธ์กองนโยบายและแผน ประจำปี พ.ศ. 2559 – 2563 ฉบับปรับปรุง ปี 2559

แผนกลยุทธ์กองนโยบายและแผน ประจำปี พ.ศ. 2557 – 2561

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557