ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวปฏิบิติการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง แนวปฏิบิติการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2567