ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายโครงการ คพท. 2567

ตามที่มหาวิทยาลัยได้พิจารณาโครงการและงบประมาณภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2567 และได้จัดทำประกาศรายชื่อโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยให้จัดส่งโครงการย่อยผ่านหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบถึงกองนโยบายและแผน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ดังเอกสารแนบ ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2567

—– ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง —–